حرفه ای ها شکایت نمیکنند ، بلکه شروع میکنند ….

بخون و یاد بگیر!