این تابستون فرق داره !

دو بار فکر کن ، یک بار کد بزن !
!think twice,code once
با آموزشای برنامه نویسی irprogram میتونی !