دو بار فکر کن ، یک بار کد بزن !

!think twice,code once
با آموزشای برنامه نویسی irprogram میتونی !